Easy read version

„Ka evropskoj vrednosti – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“

U avgustu ove godine, Centar za orijentaciju društva započeo je realizaciju projekta “Ka evropskoj vrednosti – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, kao partner Asocijaciji za promovisanje inkluzije Serbije koja je vodeća organiizacija u implementaciji projekta. Cilj projekta je da doprinese punoj integraciji i građanskom učešću osoba sa invaliditetom u društvu, u skladu sa evropksim vrednostima i principima. Specifični cilj je da se razvije model sveobuhvatnog osnaživanja osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na osobe sa intelektualnim invaliditetom, kako bi mogli da preuzmu aktivnu ulogu u stvaranju inkluzivnog demokratksog društva i da utiču na procese donošenja politike na nacionalnom i  evropskom nivou koje imaju uticaja na njihovu dobrobit. Projekat će koristiti iskustva i znanja iz oblasti inkluzije i građanskog osnaživanja osoba sa invaliditetom širom zemalja članica EU i zemalja kandidata za članstvo, u cilju jačanja demokratskog učešća svih građana, uključujući one koji su na marginama društva.  Projekat će otvoriti prostor za razmatranje ključnih usluga i alata za izjednačavanje mogućnosti za najviše marginalizovane slojeve društva tako da učestvuju u procesima dizajna javnih politika, implementaciji, monitoring i evaluaciji, na ravnopranoj osnovi sa ostalim građanima. Preciznije, projekat je fokusiran na organizovanje edukativnih radionica, debata i dijaloga za i među osobama sa invaliditetom u 7 zemalja (Srbija, Italija Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, bivša jugoslovenska republika Makedonija i Bosna i Hercegovina), uključujući pružaoce usluga i udruženja samozastupnika osoba sa invaliditetom, po pitanju i u vezi sa samozastupanjem, volontiranjem, integracije u zapošljavanju i socijalnog preduzetništva. Sve tematske oblasti biće obrađene kroz razmenu primera dobre prakse iz svih zemalja učesnica, istražujući potrebne preduslove i moguće puteve da se koriste dobre prakse iz svih partnerskih zemalja.  Jaka transnacionalna komponenta projekta ogledaće se u jednakoj zastupljenosti pružaoca usluga i osoba sa invaliditetom u svim projektnim aktivnostima iz svih zemalja članica.

Projekat traje godinu dana i finansira ga EU kroz program Evropa za građane i građanke.

Za više informacija možete da kontaktirate Violetu Anđelković na e-mail: violeta.andjelkovic@cod.rs.

 • Newsletter

 • Our main partners

  Making it Work 

  EASPD 

   York University

   

   

   

   

 • Our main donors

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG_PS_BK[1]