Verzija laka za čitanje

Šta je Međunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom (DRPI)?

DRPI (Disability Rights Promotion International) je kolaborativan projekat za uspostavljanje sveobuhvatnog, održivog međunarodnog sistema nadgledanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Nadgledanje je aktivnost koja podstiče:

 • da se čuje glas marginalizovanih grupa
 • podizanje svesti javnosti dokumentovanjem kršenja prava i zlouportreba
 • kolektivni identitet među osobama sa invaliditetom
 • napore za ostvarivanje socijalne pravde

Za više informacija o DRPI projektu možete pristupiti stranici sa Resursima i publikacijama.

Koja je perspektiva ljudskih prava u domenu invaliditeta?

Najnoviji Svetski izveštaj o invalidnosti Svetske zdravstvene organizacije (WHO- World Health Organization) procenjuje da na svetu milijardu ljudi ima neki oblik invaliditeta. Sve do nedavno invalidnost je posmatrana kao individualni problem, odnosno stvar milosrđa i medicinsko stanje koje bi trebalo lečiti.

Ranije su socijalne politike i stavovi shvatani kao isključivanje ljudi iz punog učešća i onemogućavanje uživanja jednakih prava. Diskriminacija i zloupotrebe, koje su mnoge osobe sa invaliditetom iskusile, su sada tretirane kao nepravda i osobe sa invaliditetom traže pristup obrazovanju i zapošljavanju, pravo na brak i porodicu, pravo na imovinu, političko učešće (kao što je pravo glasa), itd.

Posmatranje invalidnosti kao pitanje ljudskih prava naglašava da su osobe sa invaliditetom, kao i svi drugi, nosioci tih prava, a ne osobe kojima je potrebno naše milosrđe. Na vladama vladama je odgovornost da osigurju svim građanima jednako uživanje prava i sloboda i potpuno učešće u društvu. Međunarodni sporazumi iz oblasti ljudskih prava kao i nacionalni zakoni iz te oblasti nastali proteklih decenija sadrže principe jednakosti, eliminišu diskriminaciju i mogu se koristiti za promovisanje i zaštitu prava osoba sa invaliditetom.

Zašto pratiti situaciju ljudskih prava osoba sa invaliditetom?

Monitoring, praćenje, odnosno nadgledanje uključuje prikupljanje i verifikovanje informacija o kršenju ljudskih prava. Sveobuhvatnije informacije o iskustvima osoba sa invaliditetom mogu biti moćan alat za promociju društvenih promena koje su potrebne za ostvarivanje punog učešća i jednakosti osoba sa invaliditetom. Samo tačni podaci o stanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom mogu ubediti vlade da kršenje prava nije retkost i da je potrebno preduzeti akcije da se ispune obaveze po pitanju njihovog poštovanja. Beleženje informacija o individualnim iskustvima može otkriti šablon diskriminacije koja pogađa veliki broj ljudi. Podaci o obimu diskriminacije na osnovu invalidnosti mogu promovisati veću svest o potrebi za društvenim promenama, mogu pružiti činjenice i brojke korisne za lobiranje i zastupanje, i mogu snabdeti vlade sa kredibilnom dokumentacijom koja bi služila kao podrška inkluzivniji kroz politke i zakone.

Pet oblasti monitoringa

Da bi se utvrdio obim diskriminacije sa kojom se suočavaju osobe sa invaliditetom, DRPI aktivnosti naglašavaju:

Fokus na kršenja prava pojedinaca:

 • Nalaženje činjenica o navodnim kršenjima ljudskih prava pojedinih osoba sa invaliditetom: monitoring kršenja ljudskih prava osoba sa invaliditetom će podići svest o prirodi i obimu kršenja i pružiće činjenice i dokaze za zastupanje i unapređivanje vladinih politika i zakona.

Sistemski fokus:

 • Proučavanje zakonskog okvira: zakoni mogu štititi ljudska prava, ali takođe mogu i kršiti ljudska prava u određenom obimu kroz diskriminatorne odredbe ili kroz ćutanje o pravima osoba sa invaliditetom. Dokumentovanje kako zakoni krše ili štite ljudska prava, odnosno kako se oni sprovode, informisaće i pospešiti borbu za reformu tih zakona.
 • Praćenje slučajeva pred sudovima i statutarnim telima za ljudska prava: prikupljanje i analiza slučajeve u kojima su žrtve osobe sa invaliditetom će proizvesti dokaze o tome kako sudovi i ostala tela koja donose odluke, kao što su komisije za ljudska prava, tretiraju pitanja vezana za prava osoba sa invaliditetom i kako interpretiraju relevantne zakone iz oblasti ljudskih prava.
 • Analiziranje opštih vladinih politika i programa: osim zakona i njihovih podzakonskih akata, širok spektar vladinih akcija ima direktan uticaj na živote osoba sa invaliditetom. Dokumentovanje programa, usluga i praksi koje krše ljudska prava, bilo direktno ili indirektno, pružiće dokaz i stvoriti svest o potrebi za promenama.

 

Fokus na medije:

 • Praćenje medijske slike i pokrivanja pitanja invalidnosti od strane medija: mediji imaju moćan uticaj na percepciju invalidnosti i na stavove javnosti u pogledu osoba sa invaliditetom. Važno je dokumentovati mitove i stereotipove o osobama sa invaliditetom ilustrovane u međima i naglasiti važnost efektivnog izveštavanje o pitanjima invalidnosti.

Glavni cilj DRPI je podrška monitoringu u ovih pet navedenih oblasti. Temeljni i tačni podaci će izložiti obim diskriminacije sa kojom su suočene osobe sa invaliditetom širom svetana dnevnoj bazi. Podaci će biti korisni za aktivnosti zagovaranja i pružiće dokumentaciju za vlade da razviju politiku i planove koji uključuju osobe sa invaliditetom u društvo.

Razvoj međunarodnog sistema monitoringa će uključiti:

 • razvoj trening materijala i alate za monitoring adekvatne za različite kulture, političko okruženje i ekonomski kontekst
 • podršku tačnim procedurama monitoringa koje osiguravaju bezbedno okruženje u kojem osobe sa invaliditetom mogu nesmetano da govore
 • uspostavljanje mreže za održavanje komunikacije širom sveta
 • razvijanje koalicija za monitoring sa drugim telima radi podsticanja njihovog uključivanja u monitoring prava osoba sa invaliditetom
 • promovisanje šire svesti o invalidnosti kao pitanju ljudskih prava
 • korišćenje konstruktivno prikupljenih podatke od strane vlada i grupa za zagovaranje
 • podsticanje povezivanja sa međunarodnim i regionalnim sistemima ljudskih prava

Za više informacija o DRPI holističkom pristupu za monitoring prava osoba sa invaliditetom posetite stranicu o Pravima i monitoringu.

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]