Verzija laka za čitanje

O nama

COD Mandat

Mandat COD-a je rad na podizanju kapaciteta lokalnih aktera u Republici Srbiji i ostalim zemljama jugoistočne Evrope tokom tranzicionog perioda u cilju ostvarivanja osnovnih ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve marginalizovane grupe, a posebno osobe sa invaliditetom.

Istorija organizacije

Članovi tima COD-a imaju različite biografije, ali ono što je većini zajedničkoi je rad na poboljšanju opšteg znanja i razumevanja marginalizovanih grupa, sa fokusom na smanjenju diskriminacije i stigmatizacije u regionu jugoistočne Evrope. COD sarađuje sa osobama sa invaliditetom – OSI i organizacijama osoba sa invaliditetom – OOSI, sa osobama koje žive ili su pogođene HIV/SIDOM, i pružaocima servisa za osobe sa invaliditetom i PLHIV zajednice, kao i udruženjima roditelja.

COD je počeo sa radom 2008. kao organizacija koja se bavi pružanjem podrške lokalnim koalicijama organizacija osoba sa invaliditetom.  Kroz razvoj Lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti insistira se na uključenju pitanja invalidnosti u proces kreiranja lokalne politike. Putem konsultacija, obuke i mentorstva koalicija lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom radimo na izradi konkretnih mera osiguranja punog učešća ovih lica u sve oblasti društva. Kroz celokupni proces razvoja Lokalnih akcionih planova naše partnerske organizacije rade na podizanju svesti lokalnih zajednica i paralelnom lobiraju lokalne, regionalne i nacionalne strukture vlasti u cilju omogućavanja socijalnog uključenja svih osoba sa invaliditetom, uključujući i decu sa invaliditetom. Mi radimo na promociji Lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti kao instrumentu za jednak tretman i život oslobođen diskriminacije na lokalnom nivou. Kroz jednak pristup infrastrukturi i servisima osobe sa invaliditetom, kao i svi drugi građani, na ovaj način uživaju u potpunosti politička, socijalna, ekonomska i kulturna prava.

Trenutno sarađujemo sa 9 lokalnih koalicija organizacija osoba sa invaliditetom,  predstavljajući 60 organizacija osoba sa invaliditetom iz 13 opština, iz svih 6 regiona u Srbiji: Autonomna pokrajina Vojvodina (sever), Beograd (glavni grad i okolina), Drinski region (zapad), Šumadija region (centralna oblast), Krajina region (istok) i Nišava region (jug). Implementaciju ovog novog programa u Srbiji počeli smo 2008. godine u saradnji sa Handicap International – HI i Švedskom organizacijom osoba sa invaliditetom i associjacijaciom za međunarodnu asocijacijom za pomoć– SHIA.

Kroz direktnu saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom i organizacija osoba koje žive ili su pogođenje HIV/SIDOM identifikovali smo nedostatak informisanosti iz ove oblasti. Organizovali smo COD Email Info Sistem koji postoji već četiri godine. Održavamo dve Email liste: COD INVALIDNOST Info i COD HIV Info. Na početku, korisnici ovog informativnog servisa bile su organizacije osoba sa invaliditetom, organizacije osoba koje žive ili su pogođene HIV/SIDOM, zatim pružaoci servisa za osobe sa invaliditetom i PLHIV zajednice. Počevši kao čisto informativna inicijativa, sa fokusom na lokalne organizacije, COD Email Info Sistem proširio je svoj uticaj na druge relevantne aktere kao što su lokalne vlasti, centri za socijalni rad, članovi političkih partija, nacionalne vlasti i drugi. Danas ova inicijativa pokriva više od 300 različitih učesnika u Srbiji, a kako je već stekla veliki ugled među akterima u oblasti invalidnosti može poslužiti kao dobro sredstvo za širenje informacija vezanih za različite kampanje i vesti.

Tokom 2010. razvili smo program obuke za podršku implementaciji Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom – UNKOSI na lokalnom nivou i razvoj alata za praćenje (monitoring). Organizovano je pet trodnevnih treninga za predstavnike koalicija oko 200 organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnike lokalne vlasti iz 35 opština u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji, u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Kao deo internet stranice naše organizacije www.cod.rs, COD upravlja još dvema internet stranicama: Inicijativa nadgledanja invalidnosti za jugoistočnu Evropu (www.disabilitymonitor-see.org) i Resursna strana invalidnosti (www.invalidnost.info). Resursna strana invalidnosti za cilj ima promociju UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i lokalno akciono planiranje u jugoistočnoj Evropi i još uvek je u fazi pripreme, a radi se i na tesitiranju njene pristupačnost.

U okviru promocije prava osoba sa invaliditetom i unapređenja implementacije UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (UNKOSI) preveli smo, publikovali i ditribuirali pojednostavljenu i laku za čitanje verziju UNKOSI kao i njen Opcioni protokol koji je preveden na srpski jezik. Trenutno smo u procesu pronalaženja sredstava za prevođenje na jezike nacionalnih manjina u Srbiji. Takođe smo u procesu pronalaženja sredstava za prevod ove UN Konvencije na znakovni srpski jezik i glasovni program konvencije u elektronskom formatu.

Krajem jula 2010. COD je u partnerstvu sa Republičkim udruženjem Srbije za pomoć osobama sa autizmom i Univerzitetom York iz Toronta, Kanada, napravio dogovor o otvaranju Regionalnog centra za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u istočnoj Evropi. To je deo globalne incijative “Promocija prava u oblasti invalidnosti” koji se realizuje u pet regiona širom sveta. Regionalni centar za istočnu Evropu je počeo sa radom početkom novembra 2010. i za sada ima obezbeđena sredstva za dvogodišnji rad.

Upravljačka struktura organizacije

COD u okviru svoje strukture ima Skupštinu, Upravni odbor, Izvršnog direktora i Savetodavni odbor. Redovni sastanci Skupštine se održavaju jednom godišnje.  Upravni odbor ima četri redovna sastanka godišnje, a po potrebi vanredne sastanke. Predsednik upravnog odbora je predsednik organizacije. Upravni odbor COD-a se sastoji od pet članova.  Izvršni direktor je zadužen za svakodnevno upravljanje programima organizacije, konktakt sa relevantnim akterima, pronalaženje sredstava i javnog zastupanja COD-a. Savetodavni odbor je kreiran u junu 2010. godine. Njegovi članovi su zaposleni u COD-u kao i eksterni stručnjaci sa iskustvom u oblasti ljudskih prava, invalidnosti, HIV-a i/ili razvojnih programa. Izvršni direktor je član Savetodavnog odbora.

 

 

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]