Verzija laka za čitanje

Povezivanje pitanja HIV/AIDS i invalidnosti

Povezivanje pitanja je jedan od dugoročnih ciljeva COD-a. Proizašao je iz ulaganja Handicap International-a u izgradnju organizacionih kapaciteta organizacija s članstvom za osobe s HIV-om i PLHIV u razdoblju od 2007 do 2009. godine. Deo tih napora uključivao je i studijsku posetu Rumuniji gde su posećeni primeri dobre prakse u pružanju servisa i umrežavanju osoba sa HIV/PLHIV. Kao rezultat toga COD, zajedno s Čovekoljubljem i IAN-om, 2009. godine pokreće inicijativu za osnivanje PLIHV Unije za Srbiju. COD je takođe učestvovao u konsultativnom procesu kreiranja Nacionalne strategije Republike Srbije o HIV infekciji i AIDS-u, u kojoj je zagovarao uključivanje pitanje invalidnosti u strategiju i podizanje svesti o potrebi da se osobe s invaliditetom prihvate kao osobe koje su u riziku od HiV-a kao i svi ostali. Prava OSI u pitanjima seksualnih i reproduktivnih prava ne smeju biti zanemarena. Pravo na edukaciju, pristup zdravstvenim uslugama i socijalnoj zaštiti, relevantnim informacijama o zdravlju i programima prevencije kao i isti standardi kvaliteta za besplatnu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu, potreba su OSI jednako kao i svim ostalim članovima društva. COD sarađuje s IDDC random skupinom za pitanja HIV-a i invalidnosti kako bi se razvila zajednička agenda za uključivanje invalidnosti u HIV politike i programe. Mišljenje osoba s HIV/AIDS-om biće kroz holistički monitoring baziran na DRPI metodologiji uključene u buduće izveštaje o stanju ljudskih prava OSI.

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]