Verzija laka za čitanje

Inkluzija, Inovacija, Ljudska prava

Projekat: Inkluzija, inovacije, ljudska prava?

U junu 2013. godine Centar za orijetaciju društva – COD zajedno sa partnerskom organizacijom Budućnost bez straha – BBS inicirala je projekat “Inkluzija, inovacije, ljudska prava” finansiranu od strane delegacije Evropske unije na Kosovu i Metohiji, a preko fonda Evropski instrumentiza demokratiju i ljudska prava.

Zbog čega baš projekat: Inkluzija, inovacije, ljudska prava?

Zato što naše društvo ne zadovoljava potrebe dostupnosti za osobe sa invaliditetom.

Opšti cilj projekta je povećanje kapaciteta civilnog društva srpske manjinske zajednice u regionima Mitrovica i Štrpce radi stvaranja boljeg upravljanja u domenu zaštite i promovisanja prava osoba sa invaliditetom.

Specifični ciljevi:
SC1. Jačanje kapaciteta zajednice i organizacija osoba sa invaliditetom
SC2. Podizanje efikasnosti saradnje izmedju lokalnih aktera
SC3. Uvođenje važećih Evropskih propisa u domenu ljudksih prava sa posebnim fokusom na osobe sa invaliditetom

Direktna ciljna grupa:
15 Organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) i Organizacija civilnog društva (OCD) kao i osobe sa invaliditetom
12 aktera civilnog društva koji bi prošli programa treninga za trenere
180 učesnika programa obuke za lokalne aktere

Indirektna ciljna grupa:
Ne postoje precizni statistički podaci o manjinskim grupama na Kosovu i Metohiji. Procenjeno je da ovaj broj iznosi oko 40 000 stanovnika. Svi oni, zajedno sa porodicama, činili bi indirektnu ciljnu grupu.
Najmanje 3 lokalne TV stanice biće uključene u medijsku kampanju.

Krajnji korisnici:
Osobe sa invaliditetom i njihove porodice, (OOSI), druge (OCD) i donosioci odluka

Očekuvani rezultati projekta:

OR 1: Kreiranje tima trenera iz oblasti prava soba sa invaliditetom iz zajednice Kosovskih srba kao i njegovo povezivanje sa drugim inicijativama osoba sa invaliditetom iz regiona Jugoistočne Evrope. Ukupno 12 osoba učestvovaće u dvanestodnevnom treningu u 3 TOT seanse;

OR 2: Lokalni akteri iz Srpske zajednice iz Mitrovice i Štrpca (OOSI i OCD) biće upoznati sa standardima iz domena ljudskih prava kao i dobrih praksi koje se odnose na osobe sa invaliditetom, uključujući i osnovne preduslove i izvršne alate za stvaranje dobre uprave. Ukupno 180 učesnika biće uključeno u 12 jednodnevnih treninga/radionica;

OR 3: Osam lokalnih kampanja za zastupanje implementiranih za promociju različitih aspekata inkluzije osoba sa invaliditetom u društvu, u cilju postizanja jednakog socio – ekonomski razvoja;

OR 4: Formiranje forum za prava osoba sa invaliditetom organizovanog u vidu neformalnog tela koje uključuje različite grupe civilnog društva iz srpske zajednice i posreduje između ovog foruma i regionalnih i evropskih foruma/mreža;

OR 5: Dobijanje sveobuhvatnog uvida u prava osoba sa invaliditetom iz srpske zajednice na Kosovu kroz sastavljanje monitoring izveštaja o uslovima života osoba sa invaliditetom na srpskom, albanskom i engleskom jeziku;

OR 6: Povećanje vidljivosti OSI kroz dva kratka filma snimljena i prikazana na 3 lokalne TV stanice koje pokrivaju oblast u kojoj živi stanovništvo iz srpske zajednice, kao i kroz organizaciju dva okrugla stola i distribuciju 350 izveštaja.

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]